fbpx

Čo ste možno nevedeli o svojej vode (2)

Ako si poradiť s informáciami

Vedieť, ako a kde hľadať potrebné informácie vám ušetrí hodiny frustrácie. Tentokrát sme sa pozreli na niekoľko častých otázok a hľadali najrelevantnejšie odpovede.

Čo ste možno nevedeli o svojej vode

Môže sa kvalita vody zhoršiť putovaním cez potrubie?

Na kvalitu vody môže vplývať aj materiál vodovodného potrubia, najmä v starých domoch. Nečistoty sa môžu dostaťdo potrubia pri poruchách, opravách potrubia. Úrady verejného zdravotníctva ale vykonávajú v zmysle požiadaviek platnej legislatívy monitoring kvality pitnej vody. Je to stanovený plán odberov a analyzovania vzoriek vody z presne stanovených odberových miest v spotrebisku. Vodárenské spoločnosti a hygienici jej kvalitu pravidelne kontrolujú a vyhodnocujú.
Ako a kto kontroluje kvalitu pitnej vody?
Pravidelnú prevádzkovú kontrolu vykonávajú v celom procese dodávok pitnej vody od zdroja až k spotrebiteľovi jej výrobcovia (veľké vodárenské spoločnosti príp. ďalšie odborne spôsobilé osoby). Tí sú výsledky kontroly povinní pravidelne predkladať okrem iného aj orgánom na ochranu zdravia. V prípade prekročeniu limitov ukazovateľov kvality pitnej vody sú povinní oznámiť túto skutočnosť príslušnému orgánu na ochranu zdravia bezodkladne a zároveň zistiť príčiny nesplnenia a prijať nevyhnutné nápravné opatrenia na obnovenie kvality vody. Pravidelnýmonitoring kvality pitnej vody okrem toho vlastnými odbermi priamo na kohútiku u spotrebiteľa vykonávajú orgány na ochranu zdravia (každoročne do 6000 vzoriek pitnej vody). Vzorky pitnej vody sa odoberajú tak, aby rovnomerne reprezentovali kvalitu dodávanej pitnej vody počas roka v celom verejnom vodovode. V prípade zistenia nedostatkov v kvalite vody nariaďujú orgány verejného zdravotníctva opatrenia, ktoré závisia od zistených nedostatkov a môžu mať až charakter zákazu používania vody na pitné účely a nariadenia náhradného zásobovania.
Najčastejšie prekračovanými fyzikálno-chemickými ukazovateľmi je železo, mangán, voľný chlór, nasýtenie vody kyslíkom, v prípade mikrobiologických ukazovateľov sú to koliformné baktérie a kultivovateľné mikroorganizmy pri 22°C a 27°C.
Voda je jedna z najesenciálnejších substanciií na zemi. Je nevyhnutná pre život aký poznáme. Jej každodenná spotreba naviazaná na nespočetne veľa použití. Čistenie alebo sprchovanie, predovšetkým však na pitie. Voda v tele spĺňa rôzne fyziologické funkcie a skutočne bez nej nemôže život existovať.
S vodou sa vyplavujú z tela škodliviny, pomáha tráviť a spracovávať živiny. Reguluje telesnú teplotu, hydratuje kožu a svaly. Urýchľuje metabolizmus a pomáha pri chudnutí.

Nepýtate sa po tomto sami seba, či skutočne pijete dobrú vodu?

Ako vypočítam koľko vody by som mal denne prijať?

Telesná váha (kg) x 3 / 100 = odporúčaná denná dávka vody.

Balená voda nevydrží naveky. Pijeme plasty?

S odvolaním na pred časom publikovanú štúdiu v Spojených Štátoch “ Environmental Science and Technology” (Human Consumption of Microplastics, Environ. Sci. Technol. 2019), balená voda má značne zvýšený obsah mikroplastov, ktoré pijeme. V skutočnosti by to malo byť v priemere až 22x viac než v obyčajnej surovej kohútikovej vode. Počas logistiky a skladovania balenej vody sa mení aj jej biologické zloženie. Keď postavíte plastovú fľašu na slnko alebo vystavíte teplu, plasty začnú degradovať, strácať ich pôvodné organoleptické vlastnosti ( charakteristiky, ktoré je možné posudzovať ľudskými zmyslami, čiže napríklad chuť, vôňa, teplota, zápach, priehľadnosť, farba).

Polyetyléntereftalát – alebo PET je termoplast zo skupiny polyesterov, ktorý sa používa často ako obalový materiál na potraviny, nápoje a iné kvapaliny.
Tento materiál časom degraduje a mení mikrobiologické zloženie tekutín, ktoré sú v ňom skladované. Toto často končí nepríjemne chutiacou vodou. Plastové polymery sa považujú za nízko toxické, ale mikroplasty na seba môžu naviazať iné nežiadúce molekuly.

Pri kupovaní vody v plastových fľašiach platíte predovšetkým za celý proces výroby od plnenia cez skladovanie až po finálnu distribúciu plus obchodná prirážka.

Zatiaľ neexistuje vedecky doložená definícia mirktoplastov, no sú často definované ako mikročastice s veľkosťou menšou ako 5mm. Takto veľké častice však v pitnej vode, ktorá prúdi z vodovou nenájdeme. Nanoplasty s veľkosťou menšou ako 1 µm patria do podkategórie mikroplastov.
Ich vplyv na ľudský organizmus stále nie je úplne jasný a vyžaduje ešte značné množstvo štúdií.
Nevyvolávajme paniku.

Určite budeme sledovať ako sa bude výskum vyvíjať a čo prinesú budúce štúdie. Dovtedy je našou zodpovednosťou spomaliť znečisťovanie prostredia a filtrovať vodu vo vlastnom záujme.

Užitočné informácie:
http://pitnavoda.enviroportal.sk
http://uvzsr.sk

Kontrola pitnej vody na Slovensku
Národné referenčné centrum
Je špecializované pracovisko ÚVZ SR alebo RÚVZ na riešenie vybraných úloh verejného zdravotníctva. Jedným zo siete národných referenčných centier je Národné referenčné centrum pre pitnú vodu, ktoré je súčasťou Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach.
Činnosť národných referenčných centier stanovuje § 8 ods. 3 zákona č. 355/2007 Z.z..

Regionálne úrady verejného zdravotníctva (RÚVZ)
Sú rozpočtové organizácie štátu so sídlami v 36 územných obvodoch. V procese hodnotenia kvality pitnej vody zabezpečujú jej monitoring na spotrebisku, štátny zdravotný dozor a reportovanie výsledkov monitoringu v rozsahu svojej územnej kompetencie.

Verejný vodovod
Súbor objektov a zariadení slúžiacich verejnej potrebe, umožňujúcich hromadné zásobovanie obyvateľstva a iných odberateľov vodou (§ 2 písm. a) zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach).

Vodárenský zdroj
Útvary povrchových vôd a útvary podzemných vôd využívané na odbery vôd pre pitnú vodu alebo využiteľné na zásobovanie obyvateľstva pre viac ako 50 osôb alebo umožňujúce odber vody na takýto účel v
priemere väčšom ako 10m3 za deň v pôvodnom stave alebo po ich úprave sú vodárenskými zdrojmi (§ 7 ods. 1 zákona č. 364/2002 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)).

Post a comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

We use cookies to give you the best experience.