fbpx

Čo ste možno nevedeli o svojej vode (1)

Ako si poradiť s informáciami

Vedieť, ako a kde hľadať potrebné informácie vám ušetrí hodiny frustrácie. Tentokrát sme sa pozreli na niekoľko častých otázok a hľadali najrelevantnejšie odpovede.

Čo ste možno nevedeli o svojej vode

Takto definuje vodu Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky:

Pitná voda je voda určená na pitie, varenie, prípravu potravín alebo na iné domáce účely a voda používaná v potravinárskych podnikoch pri výrobe alebo predaji výrobkov alebo látok určených pre ľudskú spotrebu. Väčšina obyvateľov je v SR zásobovaná pitnou vodu z VV (88,8 %) – ide o hromadné zásobovanie, ktoré sa uskutočňuje verejnými vodovodmi (na obce je to cca 82 % z 2 380 samostatných obcí). Za kvalitu pitnej vody aj jej kontrolu zodpovedajú dodávatelia pitnej vody-prevádzkovatelia verejných vodovodov.

Aké hodnoty dusičnanov a dusitanov vo vode sú normou pre pitnú vodu?

Limitná hodnota pre dusičnany je 50 mg.l-1 a pre dusitany 0,5 mg.l-1 podľa nariadenia vlády SR č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu v znení nariadenia vlády SR č. 496/2010.

Aké riziká predstavuje pre človeka konzumácia alebo iné použitie nekvalitnej vody?

Vo všeobecnosti možno povedať, že pitná voda vo verejných vodovodoch na Slovensku je kvalitná. Dokazujú to výsledky prevádzkovej kontroly prevádzkovateľov verejných vodovodov aj výsledky pravidelného monitoringu regionálnych úradov verejného zdravotníctva.

Voda zo zdravotného hľadiska môže v prípade kontaminácie spôsobiť poškodenie zdravia alebo byť faktorom prenosu infekčných ochorení. Ide predovšetkým o pôvodcov črevných nákaz, najmä brušného týfusu, bakteriálnej dyzentérie, cholery, vírusovej hepatitídy A, enteroviróz, parazitárnych a iných ochorení. Nebezpečné môžu byť aj zvýšené koncentrácie chemických látok, ktoré môžu spôsobiť akútne poškodenie organizmu alebo pri dlhodobom príjme chronické ochorenie. Zdravotné riziko predstavujú dusičnany, pesticídy, ropné produkty, ťažké kovy (olovo, arzén, ortuť, nikel, kyanidy a pod.), prípadne vedľajšie produkty dezinfekcie. Ide o toxické látky, ktoré sú karcinogénne, pripadne môžu mať súvis s problémami s reprodukciou a vývojom plodu, kardiovaskulárnymi ochoreniami, astmami atď. Problematické z hľadiska kvality sú najmä vlastné studne, v ktorých sú často zvýšené koncentrácie dusičnanov a dusitanov. Tieto látky sú vo vyšších koncentráciách a dlhodobom príjme spôsobujú karcinogénne ochorenia, poruchy trávenia, endokrinného systému a imunity. Veľmi nebezpečné s možnými smrteľnými následkami je požitie pitnej vody (obsiahnutej aj v strave) s vysokým obsahom dusičnanov a dusitanov u detí do 1 roka. Môže dôjsť k detskej dusičnanovej methemoglobiménii, inak povedané k modraniu a uduseniu dieťaťa. Voda zo zvýšenými koncentráciami uvedených zlúčenín nie je vhodná ani na pitie a prípravu stravy tehotných a dojčiacich žien.

Pri otrave dochádza k zablokovaniu schopnosti krvi prenášať kyslík – udusenie. Vo vode nevytvárajú zápach a sú bezfarebné. Do vody sa dokážu dostať z postrekov, umelých hnojív, organického odpadu alebo žúmp.
Ich hodnoty sú zvyčajne vyššie v zime, počas vegetačného obdobia sú čiastočne spotrebúvané rastlinami.

Voda z vodovodu môže pochádzať z podzemného alebo povrchového zdroja, pričom podzemné vody tvoria na Slovensku asi 85 percent. Táto voda je veľmi kvalitná, často už nemusí byť upravovaná.

Voda z povrchového zdroja je vlastne surová voda a následne upravovaná v úpravovniach, aby spĺňala ukazovatele pitnej vody.

Kvalita pitnej vody je v jednotlivých regiónoch Slovenska rôzna. Podzemné zdroje, ktoré sa využívajú, môžu ísť do vodovodnej siete bez akejkoľvek úpravy, nakoľko je voda kvalitná. Ide o vody hlavne v okolí Bratislavy, celý Žitnýostrov, ktorý je hlavnou zásobárňou pitnej vody pre západ Slovenska. V strednej a východnej časti Slovenska je podzemnej vody pomenej a pitná voda sa získava z povrchovej vody, ktorá sa následne upravuje.

Post a comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

We use cookies to give you the best experience.